در ایران تنوع اقلیمی خوب و استعداد بالقوه‌ای برای كشت و تولید گیاهان دارویی متنوع وجود دارد؛ همچنین امكانات و زمینه تولید بعضی از گیاهان دارویی بومی ایران نیز در كشور ایجاد شده‌است.

دسترسی های سریع